Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: data

Siêu dữ liệu là Dữ liệu!

Siêu dữ liệu là Dữ liệu!

Blockchain, Học tập, Tin tức
Mã hóa end-to-end bảo vệ dữ liệu của bạn để không ai có thể truy cập nó ngoài bạn, do đó dữ liệu của bạn vẫn ở chế độ riêng tư. Mặc dù vậy, ngay cả với mã hóa end-to-end, siêu dữ liệu của bạn vẫn có thể làm rò rỉ nhiều thông tin về bạn. Chúng tôi yêu thích mã hóa end-to-end là có lý do! Nó bảo vệ dữ liệu của bạn để không ai có thể truy cập nó ngoài bạn, do đó nó vẫn ở chế độ riêng tư. Mặc dù vậy, ngay cả với mã hóa end-to-end, siêu dữ liệu của bạn vẫn có thể làm rò rỉ nhiều thông tin về bạn. Dưới đây là một vài ví dụ về những gì siêu dữ liệu thông tin (cá nhân) có thể bị rò rỉ: Địa chỉ IP Bằng cách lấy Địa chỉ giao thức Internet của bạn, máy chủ sẽ nhận được nhiều thông tin về bạn ( đây là một số ví dụ) và những người đang điều hành máy chủ sau đó có thể liên hệ với nhà cung cấp dị...