Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: Top Secure Messaging App

Ứng dụng nhắn tin giao tiếp thực sự riêng tư đầu tiên là đây.

Ứng dụng nhắn tin giao tiếp thực sự riêng tư đầu tiên là đây.

Học tập, Marketing, Nổi bật, Phân tích, Xu hướng
Những sự kết nối luôn là chìa khóa dẫn đến thành công trong kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, không hề dễ dàng để quản lý tất cả các kết nối trong cuộc sống của một con người. Kết nối giữa người với người, kết nối giữa con người với doanh nghiệp, và sự kết nối giữa con người với trợ lý ảo mà họ thêm vào để sử dụng. UniMe được tạo ra như một nền tảng đầu tiên để kết nối mọi người, doanh nghiệp và trợ lý ảo với mục đích cải thiện công việc kinh doanh và trải nghiệm cuộc sống của những người sử dụng nó. UniMe tập trung vào việc  cải thiện kết nối giữa con người, doanh nghiệp và trợ lý ảo theo những cách sau: - UniMe giúp doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ khách hàng vượt trội, giảm chi phí, tăng doanh thu. - UniMe giúp con người nâng cao kỹ năng kinh doanh và cuộ...